Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op MAANDAG 26 NOVEMBER 2018 in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

 

A G E N D A

     1.   Opening door de voorzitter

     2.   Notulen van de ledenvergadering van maandag 20 november 2017

     3.   Secretarieel Jaarverslag seizoen 2017-2018

     4.   Financieel Jaarverslag seizoen 2017-2018

     5.   Verslag van de kascommissie en decharge bestuur financieel boekjaar 2017-2018

     6.   Benoeming van de kascommissie:

           Aftredend en niet herkiesbaar: Nathalie Glastra. Herkiesbaar: Leijntje Dooms

     7.   Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar; Aart Zanen (voorzitter TC)

     Door het bestuur als kandidaat gesteld; Willem-Jan Barendregt (voorzitter TC)

     Aftredend en herkiesbaar: René ter Braak

     Het bestuur is samengesteld uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter TC, voorzitter JC, voorzitter Sponsorcommissie en vicevoorzitter

     Het dagelijks bestuur is samengesteld uit: voorzitter, secretaris, penningmeester

8.  Benoeming commissies:

Jeugdcommissie:Natalie Glastra, Arjo van Houselt, Bianca Meijer, Kees Roosendaal en Cor Stout

Financiële commissie: Diana v/d Heuvel, Richard Hogendoorn, Peter Hordijk, Ton den Ouden, Jeroen de With

Secretariaatscommissie:Tineke Hordijk, Wim van Vliet

Technische commissie: Willem-Jan Barendregt, Dirk van Eijk, Gerard van Hove, Martin de Man, Cees van Rees, Aart Zanen

Activiteitencommissie: Joan den Besten, Regine ter Braak, Julian Graafland, Tineke Hordijk, Wilma Ligtvoet, Patrick Potuyt, Chris Rink, Johan de Rooy, Myrna van Vliet

Kantinecommissie: Jan Dooms, Bep Toes

Scheidsrechterscommissie: Patrick Aarnoudse, Dennis Hordijk, Aart van Rij

Sponsorcommissie: Marcel den Boer, Marieke Hordijk, Marian Roosendaal

PR-commissie (voorheen websitecommissie):Jarno Broere, Henk ter Harmsel,  Luke Kleijnendorst, Dieks Potuyt, Jordi Potuyt, Damy Straver en Sander Verrips

Normen en Waardencommissie: Henk Peter Bezemer, René ter Braak, Bert Broere, Wim ter Harmsel

Onderhoudscommissie: Bouke Glastra, Kees Zeltenrijch

Materiaal & Kleding: John van Herk

 

PAUZE – 10 minuten –

 

9.   Begroting seizoen 2018-2019

10. Voorstel contributies seizoen 2019-2020  *

11.  Mededelingen

12.  Uitloting obligaties

13.  Rondvraag

14. Sluiting

 

Het concept financieel jaarverslag, alsmede de concept begroting en het voorstel contributies, liggen vanaf circa 16 november 2018 ter inzage bij de penningmeester.

Ouders van kinderen die lid zijn, zijn van harte welkom, maar dienen vooraf een machtiging in te vullen.

* Tegenvoorstellen dienen uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te worden ingediend.