Sta de ‘Locals’ deze Coronatijd bij in de winkels of koop anders jouw producten op internet via deze link en steun daarmee VV Bergambacht!

Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op
MAANDAG 17 DECEMBER 2012 in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.


A G E N D A

1. Opening door de voorzitter.
2. In- en uitgaande stukken.
3. Notulen van de ledenvergadering van maandag 12 september 2011.
Notulen van de buiten gewone ledenvergadering van maandag 19 december 2011.
Notulen van de buiten gewone ledenvergadering van dinsdag 29 mei 2012.
4. Secretarieel Jaarverslag seizoen 2011-2012.
5. Financieel Jaarverslag seizoen 2011-2012.
6. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur financieel boekjaar 2011/2012
7. Benoeming van de kascommissie:
Aftredend en niet herkiesbaar; Joan den Besten
Herkiesbaar: Bert Broere en Frank Mourits.
8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar; Rene ter Braak (tussentijds Leen Cees van Driel vervangen als voorzitter).
Aftredend en niet herkiesbaar; Arie van Driel.
Tussentijds afgetreden; Wim van Vliet (Secretaris)
Vacant; Secretaris
Tussentijds aftredend; Cornel Zeltenrijch (Penningmeester)
Door het bestuur als kandidaat gesteld; Ton den Ouden (Penningmeester)
Het bestuur is samengesteld uit: voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester, hoofd TC en hoofd JC
9. Benoeming commissies:
Jeugdcommissie: Mark Bulthuis, Gerard van Hoven, Peter Klip, Arie Otterspeer, Marko Rook, Piet Schmidt, Patrick Stuy en Ton Treure).
Financiële commissie: Herman Folkerts, Richard Hogendoorn, Feike Kleijnendorst en Ton den Ouden.
Secretariaatscommissie: Robert Graafland en Adri van Wijngaarden.
Technische commissie: Cees van Rees, Ronald Wagenaar en Aart Zanen.
Activiteitencommissie: Hans Kleijnendorst en Linda Vermeijs.
Kantinecommissie: Jan van der Hek, Aart Ligthart, Harry Molenberg en Bep Toes.
Scheidsrechterscommissie: Robert Graafland, Aart van Rij en Nino Vugts.
Sponsorcommissie: André Bodegom, Dieks Potuyt , Myrna Spee-van Vliet en Erik Vermeulen.
Nieuwsbriefcommissie: Daniëlla Folkerts en Ellen Mey.
Websitecommissie: Henk ter Harmsel, Damy Straver en Erik Vermeulen.
Normen en Waardencommissie (voorheen Tuchtcommissie): Bert Broere, Patrick Stuy(JC) en Aart Zanen(TC).
Vrijwilligerscommissie: Cor van Bergen Bravenboer en Rene ter Braak.

Park onderhoud: Arie van Driel, Materiaal & Kleding: John van Herk, Veld onderhoud: Jan van der Hek.

PAUSE – 10 minuten –

10. Presentatie en goedkeuring bouwplannen en financiering.
11. Begroting seizoen 2012-2013.
12. Vaststelling contributies seizoen 2013-2014.
13. Mededelingen.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.
 

De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, alsmede de begroting, liggen vanaf ca. 3 december 2012 ter inzage bij de secretaris en de penningmeester.
Kandidaatstellingen kunnen tot 15 december 2012 bij het secretariaat worden ingediend.

1/ Voor het bestuur: door het bestuur of ten minste 3 leden.