Aan alle leden,

Maandag 20 november 2017, aanvang 20.00 uur is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in de kantine van onze vereniging. Wij nodigen u hierbij van harte uit om onze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

A G E N D A

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de ledenvergadering van maandag 21 november 2016.
 3. Secretarieel Jaarverslag seizoen 2016-2017.
 4. Financieel Jaarverslag seizoen 2016-2017.
 5. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur financieel boekjaar 2016-2017.
 6. Benoeming van de kascommissie:

Aftredend en niet herkiesbaar: Tim van Bergen Bravenboer.

Herkiesbaar: Natalie Glastra

 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar; Ton den Ouden.

Door het bestuur als kandidaat gesteld; Peter Hordijk (penningmeester).

Aftredend en herkiesbaar: Dieks Potuyt en Tineke Hordijk.

Aftredend per 30 juni 2018 en niet herkiesbaar: Aart Zanen (voorzitter TC)

Het bestuur is samengesteld uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter TC, voorzitter JC, voorzitter Sponsorcommissie en vicevoorzitter.

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit: voorzitter, secretaris, penningmeester.

 1. Benoeming commissies:

Jeugdcommissie:Dirk van Eijk, Natalie Glastra, Arjo van Houselt, Gerard van Hove, Bianca Meijer, Jordi Potuyt, Kees Roosendaal en Cor Stout.

Financiële commissie: Diana v/d Heuvel, Richard Hogendoorn, Peter Hordijk, Ton den Ouden, Jeroen de With.

Secretariaatscommissie:Tineke Hordijk en Wim van Vliet.

Technische commissie: Aart Zanen, Cees van Rees en Martin de Man.

Activiteitencommissie: Joan den Besten, Regine ter Braak, Julian Graafland, Tineke Hordijk, Wilma Ligtvoet, Patrick Potuyt, Chris Rink, Johan de Rooy, Myrna van Vliet.

Kantinecommissie: Jan Dooms, Bep Toes.

Scheidsrechterscommissie: Patrick Aarnoudse, Dennis Hordijk, Aart van Rij.

Sponsorcommissie: Marcel den Boer, Nathalie Glastra en Marieke Hordijk.

PR-commissie (voorheen websitecommissie): Peter Beltman, Jarno Broere, Henk ter Harmsel, Luke Kleijnendorst, Dieks Potuyt, Jordi Potuyt, Damy Straver, Sander Verrips.

Normen en Waardencommissie: Henk Peter Bezemer, René ter Braak, Bert Broere, Wim ter Harmsel.

Onderhoudscommissie: Bouke Glastra, Leo Noorlander, Kees Zeltenrijch.

Materiaal & Kleding: John van Herk.

PAUZE – 10 minuten –

 1. Begroting seizoen 2017-2018.
 2. Voorstel contributies seizoen 2018-2019.
 3. Mededelingen.
 4. Uitloting obligaties.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

Het concept financieel jaarverslag, alsmede de concept begroting en het voorstel contributies, liggen vanaf circa 6 november 2017 ter inzage bij de penningmeester. Ouders van kinderen die lid zijn, zijn van harte welkom, maar dienen vooraf een machtiging in te vullen.

Tegenvoorstellen dienen uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te worden ingediend.